Equip de creació de coneixement (ECC)

Els ECC són grups de col·laboració integrats per acadèmics, investigadors i agents extraacadèmics (com ara empreses privades i entitats sense ànim de lucre) que s’organitzen entorn d’un àmbit d’especialització o interès comú relatiu a un tema de sostenibilitat. Els ECC consten d’un grup nuclear i un grup expandit, les funcions dels quals són:

  • Grup nuclear: investigar, desenvolupar i ensenyar continguts basats en desafiaments en el programa pilot de màster.
  • Grup expandit: assessorar sobre el disseny dels plans d’estudis i consolidar comunitats de recerca transinstitucionals i comunitats de parts interessades en la CHARM-EU relacionades amb les àrees temàtiques del repte.

La CHARM-EU facilitarà als membres participants la creació de xarxes de recerca en què intervinguin agents acadèmics i extraacadèmics de tot Europa, amb el fi d’unir esforços de recerca dins de les àrees temàtiques en què s’emmarquen els desafiaments.

Els membres rebran formació en enfocaments transdisciplinaris d’ensenyament i recerca i en pedagogies innovadores, com l’aprenentatge basat en desafiaments.

A més, la CHARM-EU està oberta a la participació de persones procedents de qualsevol disciplina que no necessàriament tingui experiència directa en l’ensenyament o recerca en sostenibilitat.