Fites

PT 1. Gestió del projecte

Aquest paquet de treball tracta de la gestió de diversos aspectes inclosos en la proposta de la CHARM-EU: treball en equip, processos de presa de decisions, participació dels diferents nivells de la comunitat universitària en el projecte, gestió financera, informes i seguiment dels terminis i resultats.

PT 2. Governança

En aquest paquet de treball s’esbossen el marc i els processos que s’utilitzaran en el desenvolupament del projecte per crear un model de governança i gestió innovadores amb perspectiva de futur, que es posarà a prova durant el pla pilot amb vista a complir la missió i visió de la CHARM-EU després dels primers tres anys.

PT3. Disseny de plans d’estudis

Aquest paquet de treball se centra específicament en la missió i visió de la CHARM-EU, una universitat accessible i mòbil, basada en la recerca i enfocada als reptes. Es treballarà en el desenvolupament i l’exploració de models innovadors de disseny curricular que siguin apropiats per generar programes de recerca basats en reptes que fomentin la ciutadania europea i millorin la mobilitat. Els plans d’estudis dels programes de la CHARM-EU garantiran l’orientació internacional, inclusiva i centrada en l’alumnat.

PT 4. Estratègies d’ensenyament i aprenentatge

L’objectiu principal d’aquest paquet de treball és desenvolupar estratègies d’ensenyament i aprenentatge per fomentar un esperit obert, creatiu i de col·laboració en l’alumnat i exposar-lo a formes de pensar que poden ser diferents de les tradicionals en la seva disciplina acadèmica o els seus entorns culturals de procedència.

PT 5. Mobilitat

En aquest paquet de treball els socis analitzaran i concretaran com la mobilitat pot arribar a convertir-se en una pràctica habitual en una universitat europea. Es preveu desenvolupar un sistema singular que es caracteritzi per la mobilitat i que posi molt l’accent en aquest aspecte.

PT 6. Inclusió

Aquest paquet de treball té per objecte garantir la inclusió mitjançant l’elaboració de recomanacions i polítiques aplicables als diferents paquets de treball.

PT7. Pla pilot

L’objectiu principal d’aquest paquet de treball és aplicar i avaluar les eines de la CHARM-EU (PT 8) amb el fi de posar en pràctica un programa educatiu interdisciplinari, centrat en l’estudiant, basat en la recerca i enfocat als reptes. Un programa que servirà de prova de concepte i serà planter de futures experiències educatives europees, tant dins de la mateixa aliança CHARM-EU com per a altres aliances europees.

 

PT8. Model i eines per a la futura CHARM-EU

Aquest paquet de treball té per objecte crear el model de la futura CHARM-EU, que s’implementarà més enllà del període finançat, i produir un conjunt d’eines que es puguin transferir i aplicar a altres universitats o futures aliances.

PT9. Difusió i comunicació

En aquest paquet de treball es defineix com la CHARM-EU elaborarà el seu pla de difusió i estratègia de comunicació. A fi d’orientar les activitats de difusió de l’aliança, la nostra universitat europea elaborarà una estratègia que es fonamenta en un pla de difusió que abraça diversos nivells i gira entorn d’identificar i conèixer els grups de destinataris, per elegir la millor planificació i la forma i el grau de detall en què es transmetrà la informació. Tot i que sovint es considera que els plans de difusió són externs, és important que el públic destinatari sigui tant intern com extern, per mantenir informats el personal i els estudiants de totes les universitats associades i augmentar, així, el nombre de participants a mesura que la CHARM-EU vagi ampliant-se.