Missió i visió

La CHARM-EU representa un model d’universitat accessible, mòbil, basada en la recerca i enfocada als reptes. Creada conjuntament com a model d’universitat europea i en consonància amb els valors europeus i els objectius de desenvolupament sostenible.

La visió de la CHARM-EU

iconModel innovador i flexible

La visió de la CHARM-EU és un model universitari innovador capaç d’adoptar els canvis necessaris per fer front als reptes de la societat, eliminant les fronteres i vinculant les solucions locals amb les globals.

Universitat enfocada als reptes

iconLa CHARM-EU té com a objectiu ser una universitat enfocada als reptes, mitjançant programes d’estudis flexibles que configurin els mateixos estudiants i que s’orientin a identificar desafiaments concrets i a resoldre’ls en estreta col·laboració amb la comunitat implicada.

Reconciliant Humanitat amb el Planeta

world iconLa CHARM-EU té per objecte promoure els valors europeus comuns posant l’accent en la riquesa i la diversitat de la tradició europea. Així mateix, vol replantejar de manera estratègica el paper de les universitats europees en el món perquè siguin capaces d’afrontar els principals reptes del segle xxi.

La missió de la CHARM-EU

La CHARM-EU (Challenge-driven, Accessible, Research-Based and Mobile European University) és una universitat europea accessible, mòbil, basada en la recerca i enfocada als reptes. És la iniciativa conjunta de cinc universitats centrades en la recerca: la Universitat de Barcelona, el Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat Eötvös Loránd de Budapest i la Universitat de Montpeller. Es va crear per convertir-se en un exemple mundial de model de bones pràctiques per augmentar la qualitat, la competitivitat internacional i l’atractiu del panorama de l’educació superior europea.

La diversitat dels sistemes educatius, d’una banda, i les diferències entre les perspectives i els reptes geogràfics, regionals, culturals, lingüístics, econòmics i històrics dels cinc membres de la CHARM-EU, de l’altra, propulsa que la universitat del futur es consolidi entorn dels objectius comuns entre totes per assolir un futur més sostenible i inclusiu.

icon

Què ofereix la CHARM-EU?

Una experiència d’aprenentatge que, tenint com a elements centrals la mobilitat i la inclusió, es basa en l’aplicació d’un enfocament transformador en el disseny dels programes i plans d’estudis. Aquest enfocament combina el millor de les diferents tradicions europees en la configuració dels plans d’estudis, mitjançant els equips de creació de coneixements, amb una estructura flexible de mòduls orientada al desenvolupament de les habilitats.

  • Un model d’ensenyament innovador i autodirigit, enfocat als reptes i centrat en els estudiants, que integra la recerca, l’educació i la innovació amb un enfocament multidisciplinari i interdisciplinari accessible a tothom. Aquest model preveu la creació d’un campus europeu d’educació superior que posa les tecnologies més avançades al servei de l’accessibilitat i la internacionalització.