Recerca i innovació

L’aliança CHARM-EU es fonamenta en els punts forts de les institucions que la integren: una recerca i una educació d’excel·lent qualitat que permet oferir un pla d’estudis que incorpora la figura de l’investigador a l’aula i en què la recerca té un paper essencial en l’ensenyament i l’aprenentatge. D’aquesta manera, l’aliança trasllada a un nivell superior de cooperació una col·laboració ja existent, desenvolupada principalment mitjançant projectes de recerca (2.415 publicacions bilaterals en coautoria) i de la mobilitat d’estudiants i professors.

Les cinc universitats associades que formen la CHARM-EU (Universitat de Barcelona, Trinity College de Dublín, Universitat d’Utrecht, Universitat Eötvös Lorand de Budapest i Universitat de Montpeller) destaquen per l’excel·lent activitat investigadora que duen a terme i comparteixen el compromís d’innovar i millorar la qualitat de l’educació superior, i de treballar conjuntament en la recerca, la innovació i la formació, així com en els punts de connexió entre elles.

La CHARM-EU ofereix un model d’ensenyament innovador i autodirigit, enfocat als reptes i centrat en els estudiants, que integra la recerca, l’educació i la innovació amb un enfocament multidisciplinari i interdisciplinari accessible a tothom. Aquesta iniciativa preveu la creació d’un campus europeu d’educació superior que posa les tecnologies més avançades al servei de l’accessibilitat i la internacionalització.

La flexibilitat, l’accessibilitat i la mobilitat són possibles gràcies a l’ús de les tecnologies, que són part integrant de l’experiència educativa. La CHARM-EU ofereix una experiència d’aprenentatge que, tenint com a elements centrals la mobilitat i la inclusió, es basa en l’aplicació d’un enfocament transformador en el disseny dels programes i plans d’estudi, i una estructura modular flexible i orientada al desenvolupament de les habilitats.

Els principis educatius i els equips de creació de coneixement

Els principis educatius i de recerca de la CHARM-EU es basen en la transdisciplinarietat, que permet que els estudiants i els agents extraacadèmics abordin els desafiaments amb una perspectiva multidisciplinària, tant en la manera d’examinar-los i de definir-ne els enfocaments com en el moment de mobilitzar-se per actuar.

Per impulsar l’enfocament transdisciplinari, hem creat els equips de creació de coneixement (ECC), que permeten abordar els reptes mundials de manera multidisciplinària, ja que aquests equips no s’organitzen entorn d’una disciplina o una activitat educativa o de recerca, sinó a partir de temes clau que les engloba totes. Per al primer programa pilot de màster de la CHARM-EU, anomenat Reptes Globals per la Sostenibilitat, s’han escollit tres temes: vida i salut, agua i alimentació.

Els ECC són grups de col·laboració integrats per acadèmics, investigadors i agents extraacadèmics (com ara empreses privades i entitats sense ànim de lucre) que s’organitzen entorn d’un àmbit d’especialització o interès comú relatiu a un tema de sostenibilitat. Els ECC consten d’un grup nuclear i un grup expandit, les funcions dels quals són:

  • Grup nuclear: investigar, desenvolupar i ensenyar continguts basats en desafiaments en el programa pilot de màster.
  • Grup expandit: assessorar sobre el disseny dels plans d’estudis i consolidar comunitats de recerca transinstitucionals i comunitats de parts interessades en la CHARM-EU relacionades amb les àrees temàtiques del repte.

La CHARM-EU facilitarà als membres participants la creació de xarxes de recerca en què intervinguin agents acadèmics i extraacadèmics de tot Europa, amb l’objectiu d’unir esforços de recerca dins de les àrees temàtiques en què s’emmarquen els desafiaments. Els membres rebran formació en enfocaments transdisciplinaris d’ensenyament i recerca i en pedagogies innovadores, com ara l’aprenentatge basat en desafiaments.

Et convidem a formar part de la comunitat CHARM-EU. Perquè aquesta iniciativa assoleixi l’èxit, és necessària la contribució i la participació activa d’acadèmics i investigadors. Esperem veure’t aviat formant part de la comunitat CHARM-EU per començar a crear un món d’oportunitats junts.

Si vols ser membre de la comunitat CHARM-EU, fes clic aquí o envia un correu electrònic a info@charm-eu.eu.