Recerca i innovació

L’aliança CHARM-EU es fonamenta en els punts forts de les institucions que la integren: una recerca i una educació de gran qualitat que permeten oferir un pla d’estudis que incorpora la figura de l’investigador a l’aula i en el qual la recerca té un paper essencial en l’ensenyament i l’aprenentatge. D’aquesta manera, l’aliança trasllada a un nivell superior de cooperació una col·laboració ja existent, desenvolupada principalment mitjançant projectes de recerca (2.415 publicacions bilaterals en coautoria) i de la mobilitat de l’alumnat i el professorat.

Les cinc universitats membres de la CHARM-EU (Universitat de Barcelona, ​​Trinity College de Dublín, Universitat d’Utrecht, Universitat Loránd Eötvös de Budapest i Universitat de Montpeller) destaquen per l’excel·lent activitat investigadora que duen a terme i comparteixen el compromís d’innovar i millorar la qualitat de l’educació superior, i de treballar conjuntament en la recerca, la innovació i la formació, així com en els punts de connexió entre elles.

La CHARM-EU ofereix un model d’ensenyament innovador i autodirigit, enfocat als reptes i centrat en l’alumnat, que integra la recerca, l’educació i la innovació amb un enfocament multidisciplinari i interdisciplinari accessible a tothom. Aquesta iniciativa preveu crear un campus europeu d’educació superior que posi les tecnologies més avançades al servei de l’accessibilitat i la internacionalització.

La flexibilitat, l’accessibilitat i la mobilitat són possibles gràcies a l’ús de les tecnologies, que són part integrant de l’experiència educativa. La CHARM-EU ofereix una experiència d’aprenentatge que, tenint com a elements centrals la mobilitat i la inclusió, es basa en l’aplicació d’un enfocament transformador en el disseny dels programes i plans d’estudi, i en una estructura modular flexible i orientada al desenvolupament de les habilitats.

Projecte TORCH

El projecte TORCH (Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM), finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horitzó 2020, té per objecte desenvolupar una agenda comuna de recerca i innovació per a la iniciativa Universitats Europees. TORCH pretén aconseguir aquest objectiu consolidant la visió i la missió de la CHARM-EU (https://www.charm-eu.eu/es/mision-y-vision) sobre la base de la transdisciplinarietat i la interculturalitat per resoldre reptes socials complexos, i reforçant les estratègies de docència i recerca com a part de la Visió 2030 desenvolupada per la Comissió Europea. 

L’objectiu global del projecte TORCH és reforçar la dimensió de recerca i innovació de la CHARM-EU desenvolupant una agenda transformadora enfocada als reptes, basada en una visió transdisciplinària i intercultural per resoldre reptes socials complexos.

Si vols més informació sobre TORCH, visita: https: //www.char m -eu.eu/torch 

Els principis educatius i els equips de creació de coneixement

Els principis educatius i de recerca de la CHARM-EU es basen en la transdisciplinarietat, que permet que l’alumnat i els agents extraacadèmics abordin els desafiaments amb una perspectiva multidisciplinària, tant en la manera d’examinar-los i de definir-ne els enfocaments com en el moment de mobilitzar-se per actuar. Per impulsar l’enfocament transdisciplinari, hem creat els equips de creació de coneixement (ECC), que permeten abordar els reptes mundials de manera multidisciplinària, ja que aquests equips no s’organitzen al voltant d’una disciplina o una activitat educativa o de recerca sinó a partir de temes clau que les engloben totes. Per al primer programa pilot de màster de la CHARM-EU, anomenat Reptes Globals per la Sostenibilitat, s’han triat tres temes: vida i salut, aigua i alimentació.

Els ECC són grups de col·laboració formats per acadèmics, investigadors i agents extraacadèmics (com ara empreses privades i entitats sense ànim de lucre) que s’organitzen al voltant d’un àmbit d’especialització o interès comú relatiu a un tema de sostenibilitat. Els ECC consten d’un grup nuclear i d’un grup expandit. Les seves funcions són:

  • Grup nuclear: investigar, desenvolupar i ensenyar continguts basats en reptes en el programa pilot de màster.
  • Grup expandit: assessorar sobre el disseny dels plans d’estudis i consolidar comunitats de recerca transinstitucionals i comunitats de parts interessades en la CHARM-EU relacionades amb les àrees temàtiques dels reptes.

La CHARM-EU facilitarà als membres participants la creació de xarxes de recerca en què intervinguin agents acadèmics i extraacadèmics de tot Europa per tal d’unir esforços de recerca en les àrees temàtiques en què s’emmarquen els desafiaments. Els membres rebran formació en enfocaments transdisciplinaris d’ensenyament i de recerca i en pedagogies noves, com ara l’aprenentatge basat en reptes.

Et convidem a formar part de la comunitat CHARM-EU. Per aconseguir l’èxit d’aquesta iniciativa, és necessària la contribució i la participació activa d’acadèmics i investigadors. Esperem veure’t aviat formant part de la comunitat CHARM-EU!

Si vols esdevenir membre de la comunitat CHARM-EU, fes clic aquí o envia un missatge de correu electrònic a info@charm-eu.eu.