Beleid en regelgeving

Beleid Kwaliteitsbeheersysteem


Het Beleid inzake het Kwaliteitsbeheersysteem (Quality Management System Policy) beschrijft de inzet van CHARM-EU voor een geïntegreerde aanpak van kwaliteitsborging en -verbetering zoals uiteengezet in de Europese Richtlijnen voor Normen (ESG 2015), te weten Norm 1.1 Beleid voor kwaliteitsborging en Norm 1.10. Cyclische externe kwaliteitsborging, en in de Europese Aanpak van Kwaliteitsborging van Gezamenlijke Programma's (2014) Standaard 9 Kwaliteitsborging. Het beschrijft de aanpak van CHARM-EU voor kwaliteitsborging van academische programma's, onderzoek, administratie en de ervaring van studenten.

Download het hier (Engels).

Beleid inzake het ontwerp en de goedkeuring van nieuwe programma's


Het beleid inzake het ontwerp en de goedkeuring van nieuwe programma's (New Programme Design and Approval Policy) beschrijft het strenge ontwerp- en goedkeuringsproces dat wordt gevolgd om ervoor te zorgen dat de academische programma's van CHARM-EU voldoen aan de visie, de missie en de onderwijsbeginselen van CHARM-EU. Het beleid voldoet aan de eisen van norm 1.2 Ontwerp en goedkeuring van programma's van de Europese richtsnoeren voor normen (ESG 2015) en norm 3 Studieprogramma's van de Europese aanpak voor kwaliteitsborging van gezamenlijke programma's (2014).

Download het hier (Engels).

Procedure voor de goedkeuring van nieuwe programma's - Tussentijds proces


De Procedure voor de goedkeuring van nieuwe programma's (Procedure on the Approval of New Programmes Interim Process) voldoet aan de specifieke eisen van deel C Procedure voor externe kwaliteit van gezamenlijke programma's in de EHEA van de Europese aanpak voor kwaliteitsborging van gezamenlijke programma's (2014). Deze eisen blijven van kracht totdat de Europese universitaire allianties besluiten tot toekenning van de bevoegdheid.

Download het hier (Engels).

Beleid inzake monitoring en herziening van het programma


Het beleid inzake monitoring en toetsing van het programma (Programme Monitoring and Review Policy) heeft tot doel te voldoen aan de eis van permanente toetsing van de CHARM-EU-vereisten van norm 1.7 Informatiebeheer en norm 1.9 Lopende monitoring en periodieke toetsing van programma's van de Europese richtsnoeren voor normen (ESG 2015) en norm 9 Periodiciteit van de Europese aanpak voor kwaliteitsborging van gezamenlijke programma's (2014).

Download het hier (Engels).

Beroepsbeleid


Het Beroepsbeleid schetst het kader waarbinnen studenten beroep kunnen aantekenen tegen een beslissing die voortvloeit uit toelating, inschrijving, beoordelingen, disciplinair gedrag en de toekenning van financiële steun. Het schetst het tijdschema voor een oplossing en het escalatietraject voor beroepen en sluit aan bij de vereisten van de Europese Richtlijnen voor Normen (ESG 2015), Standaard 1.3 Studentgericht leren, onderwijzen en beoordelen.

Download het hier (Engels).

Beroepsprocedure


De Beroepsprocedure biedt een duidelijk traject en tijdschema voor het beheer van beroepen binnen CHARM-EU, in overeenstemming met de verwachtingen van de Europese richtlijnen voor normen (ESG 2015), norm 1.3 Studentgericht leren, onderwijzen en beoordelen.

Download het hier (Engels).

 

Klachtenbeleid


Het Klachtenbeleid biedt een kader om ervoor te zorgen dat klachten op een transparante, eerlijke en tijdige manier worden onderzocht om tot een duidelijke oplossing te komen, in overeenstemming met de verwachtingen van de European Standards Guidelines (ESG 2015), Standard 1.3 Student -Centred Learning Teaching and Assessment.

Dowload het hier (Engels).

Klachtenprocedure


De Klachtenprocedure biedt een duidelijk traject en tijdschema voor het beheer van klachten binnen CHARM-EU, overeenkomstig de verwachtingen van de Europese richtsnoeren voor normen (ESG 2015), norm 1.3 Studentgericht leren, onderwijzen en beoordelen.

Download het hier (Engels).

Dienstenbeleid


In het Dienstenbeleid van CHARM-EU wordt uiteengezet hoe de vijf universiteiten van de CHARM-EU-alliantie zullen samenwerken om te zorgen voor hoogwaardige dienstverlening aan alle CHARM-EU-studenten gedurende het gehele studietraject, ongeacht hun locatie of wijze van deelname, in overeenstemming met de verwachtingen van de Europese richtsnoeren voor normen (ESG 2015), norm 1.6 Leermiddelen voor studentenondersteuning en met de CHARM-EU-onderwijsbeginselen.

Download het hier (Engels).

Beleid voor de toewijzing van onderwijzend personeel


In het CHARM-EU-beleid voor de toewijzing van onderwijzend personeel (Teaching Allocations Policy) wordt gedetailleerd uiteengezet hoe CHARM-EU ervoor zorgt dat onderwijzend personeel uit de vijf instellingen van de CHARM-EU-alliantie en de leden van de kenniscreatie-teams (KCT) wordt ingezet voor onderwijs en leren van hoge kwaliteit in academische programma's, overeenkomstig norm 1.5 van de Europese richtlijnen voor normen (ESG 2015). 

Download het hier (Engels).