Toelating

De masteropleiding is gericht op een hoogwaardig en multidisciplinair publiek met afgestudeerden uit alle disciplines die kennis willen delen en diepgaand inzicht willen verwerven in duurzaamheid door maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bv. Sustainable Development Goals [SDG's]) en de European Green Deal), vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van uitdagingenanalyse en hun capaciteiten uit te breiden om oplossingen te ontwikkelen voor complexe problemen.

Vereisten

Kandidaten moeten tenminste een Bachelor’s degree of  diploma gelijkwaardig aan een bachelordiploma kunnen tonen. Studenten met een Franse licentie hebben 30 EC extra nodig. 

Engelse taalvaardigheid is noodzakelijk voor toelating tot het programma. C1 is het vereiste niveau. Studenten met B2-niveau worden in combinatie met andere toelatingscriteria in overweging genomen, maar moeten C1-niveau bereiken voordat zij zich voor het programma kunnen inschrijven. Download de geaccepteerde Engelse certificaten (pdf).

BELANGRIJK: certificaat Engels. Veel aanvragers hebben gemeld dat er vanwege de COVID-19 situatie vertragingen en moeilijkheden zijn bij het afleggen van de officiële Engelse test. Om deze reden heeft de Academic Board goedgekeurd dat het certificaat Engels tot eind juni kan worden aangeleverd.

Meer gedetailleerde informatie: "CHARM-EU Rules and regulations: Admissions".

 

Aanmeldingsprocedure

Uiterste aanmeldingtermijn

 • Aanmeldingstatus: gesloten!
 • Uiterste aanmeldtermijn: 30 juni (23.59 CET)
 • Update toelatingen:
  • eerste ronde: 30 april 2021
  • tweede ronde: 18 juni 2021

Aanmeldingsprocedure

Om toelating aan te vragen, moeten aanvragers het juiste formulier invullen en de vereiste documenten indienen. Meer informatie: https://www.charm-eu.eu/masters/globalchallenges/documents

Nadat de persoonlijke en academische gegevens zijn bevestigd, ontvangt de aanvrager - voor het uploaden van de documenten - een e-mail met de mededeling dat de aanvraag is opgeslagen in de Universiteit van Barcelona. Alle vereiste documenten moeten vervolgens zo snel mogelijk in PDF-formaat worden geüpload.

Neem contact op met info@charm-eu.eu voor vragen of problemen tijdens de aanvraagprocedure.

NB: De informatie over beurzen en specialisaties/tracks voor de flexibele fase van de masteropleiding is indicatief (niet bindend).

*Resultaten van de eerste aanmeldingsronde

In te dienen documenten

Om een aanvraag in te dienen, moeten de studenten het volgende voorleggen:

1. Diploma van een bacheloropleiding of erkend gelijkwaardig aan een bacheloropleiding. Voor laatstejaarsstudenten volstaat een actuele cijferlijst.

2. * Aanvragers met een Franse licentie: certificaat met extra 30 ECTS is vereist voor toelating.

3. Een officiële academische transcriptie. Het academisch transcript moet het cijfergemiddelde en de handtekening en stempel van de universiteit bevatten.

4. Engels Taalcertificaat:

 • Certificaten: C1 is het vereiste niveau. Kandidaten met B2-niveau zullen in aanmerking worden genomen in combinatie met andere toelatingscriteria, maar moeten C1-niveau bereiken vóór de inschrijving voor het programma. Het certificaat moet de vier vaardigheden omvatten: Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven. Download de Geaccepteerde certificaten Engels (pdf).
 • Betrouwbare verklaring (download het model hier, pdf) waarin de omstandigheden van vrijstelling in de volgende gevallen worden aangegeven:
  -    aanvragers met een nationaliteit in een Engelstalig land
  -    aanvragers afkomstig uit onderwijsstelsels van Engelssprekende landen
  -    aanvragers met een eerdere universitaire graad (Bachelor, Master of Doctoraat) afgegeven in het Engels
  -    aanvragers met een eerder verblijf van vijf jaar of meer in een Engelstalig lan

In deze gevallen zal - indien nodig - het niveau van het Engels worden beoordeeld door middel van een videopresentatie en/of een persoonlijk gesprek.

BELANGRIJK: certificaat Engels. Veel aanvragers hebben gemeld dat er als gevolg van de COVID-19 situatie vertragingen en moeilijkheden zijn bij het afleggen van de officiële Engelse toets. Om deze reden heeft de Academic Board goedgekeurd dat het certificaat Engels tot eind juni ingeleverd kan worden.

5. Een curriculum vitae.

6. Een essay.

Lengte: 500- 750 woorden.

Kies een van de 17 SDG's en leg uit waarom je die hebt gekozen. Analyseer de vooruitgang van je land, gemeente of bedrijf om dit doel te bereiken.

7. Een videopresentatie waarin antwoord wordt gegeven op drie of vier vooraf bepaalde vragen (Download hier de video-instructies, pdf).

Meld bij info@charm-eu.eu wanneer je om persoonlijke of medische redenen niet in staat bent een videopresentatie te geven, zodat de toelatingscommissie een alternatieve oplossing kan adviseren.

Wanneer meer informatie nodig is, zal om een gesprek met de aanvrager worden verzocht.

Selectiecriteria

Om een zo groot mogelijke objectiviteit te waarborgen, zal een evaluatierubriek worden gebruikt.  Onderstaande rubricering is gebaseerd op de competenties die voor selectie zijn vastgesteld in de CHARM-EU Rules and Regulations.

1. Academische uitmuntendheid (10 punten)

De 10 punten worden verdeeld op basis van het eindcijfer van de vorige opleidingsgraad, omgerekend in een schaal A-D, volgens de grading equivalence table (pdf). Indien het land van de kandidaat niet in deze tabel is opgenomen, beslist de Academic Board van CHARM-EU over de toe te passen omzetting.

Points selection criteria

2. Algemene academische vaardigheden (40 punten)

Deze vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van de documenten en de video die de student indient. Kijk voor meer gedetailleerde informatie bij 'In te dienen documenten'.

 • Kritisch denken (10 punten): Kwaliteit, originaliteit, samenhang en relevantie van de argumenten in het essay in relatie tot het gekozen onderwerp, gezien vanuit verschillende perspectieven. Originaliteit en haalbaarheid van de ideeën en plannen die in de video naar voren zijn gebracht.
 • Analytisch schrijven (10 punten): De kandidaat laat in zijn schrijven zien welke denkprocessen hij doorlopen heeft om tot een bepaalde conclusie te komen en bespreekt de implicaties hiervan, op een gestructureerde en duidelijke manier, en gebruikt passende bewoordingen.
 • Verbaal redeneren (10 punten): De argumenten worden helder weergegeven en de redenering is transparant.
 • Visuele presentatie (10 punten): De presentatie is goed georganiseerd, boeiend en relevant voor de toepassing.

3. Persoonlijke vaardigheden (40 punten)

Deze vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van de door de student ingediende documenten.

 • Interculturele competentie (10 punten): Talenkennis en relevante internationale en bijkomende culturele ervaringen.
 • Mondelinge communicatie (10 punten): De aanvrager geeft een overtuigende presentatie van zijn inzet en verwachtingen. De aanvrager maakt goed gebruik van de toegewezen tijd en vragen.
 • Maatschappelijke betrokkenheid (10 punten): Relevante ervaringen en praktische voorbeelden van de vroegere en huidige betrokkenheid van de kandidaat.
 • Commitment voor toetreding tot het programma (10 punten): Duidelijke verwachtingen van het programma, wens om bij te dragen

4. Inclusie (10 punten)

 • Handicap/beperking
 • Sociaal-economische achtergrond
 • Overig

Om toegankelijkheid en inclusie te garanderen, kunnen aanvragers uit ondervertegenwoordigde groepen (onder andere op het gebied van leeftijd, geslacht, gezinssituatie, toegankelijkheidsbehoeften, migratiestatus, sociaaleconomische achtergrond en/of hogeronderwijsniveau) die voor deze 10 extra punten in aanmerking willen komen, hun situatie kenbaar maken door een relevante motivering en ondersteunende informatie te verstrekken. Het opgeven van deze mogelijkheid is optioneel.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de "CHARM-EU Rules and regulations: Admissions" (pdf) downloaden.

Toelatingsprocedure

IN TE DIENEN DOCUMENTEN EN HOE DEZE IN TE DIENEN

Hoewel wij uw toelating kunnen goedkeuren op basis van de digitale versie van de documenten, zullen wij, indien u wordt toegelaten, de authenticiteit van de digitaal ingediende documenten moeten verifiëren. Hieronder vindt u twee mogelijkheden om de documenten vóór 19 juli ter verificatie in te dienen. U kunt de optie kiezen die het beste bij u past. 

Als je in een van de steden van de CHARM-EU partneruniversiteiten (Barcelona, Dublin, Utrecht, Boedapest of Montpellier) woont, kun je een persoonlijke ontmoeting met de CHARM-EU medewerker van de desbetreffende universiteit plannen.

Indien je niet in een van deze steden woont, verzoeken wij je vriendelijk gewaarmerkte kopieën te sturen naar het CHARM-EU-bureau in Barcelona, dat belast is met de registratie, op het volgende adres

Att. Ms. Miriam Gasol

CHARM-EU Office

University of Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

08007 Barcelona

SPAIN

Wat is een gewaarmerkte kopie? Een gewaarmerkte kopie van een origineel document (bijvoorbeeld je diploma of cijferlijst) is een kopie met een aantekening of certificering dat het een eensluidende kopie van het origineel is. Wij accepteren zowel fysieke (papieren) kopieën als digitale documenten, zolang hun authenticiteit kan worden geverifieerd.

Gewaarmerkte papieren kopie

De meest gebruikelijke manier om een gewaarmerkte hard copy te regelen is door met uw originele documenten naar de relevante afdeling van uw universiteit te gaan (zoals de studentenservice of de academische griffie). U moet hen vragen een fotokopie van uw originele documenten te maken, en vervolgens de fotokopie te stempelen en te ondertekenen. Let op: alle documenten die je ons toestuurt, worden eigendom van de CHARM-EU University en worden niet aan je teruggestuurd.

Gewaarmerkte kopieën kunnen worden verkregen bij:

 • Elk kantoor van de 5 partneruniversiteiten van CHARM-EU.
 • Een notaris die is geregistreerd in een van de landen van de CHARM-EU-universiteiten.
 • De Spaanse/Ierse/Duitse/Hongaarse/Franse diplomatieke of consulaire instanties buiten deze landen.

De gewaarmerkte fotokopieën kunnen ons vervolgens per post worden toegezonden, zoals hierboven beschreven.

Voor documenten die moeten worden gelegaliseerd, moet de desbetreffende waarmerking of apostille bij het originele document worden gevoegd en moet de belanghebbende een gewaarmerkte kopie van het volledige document, met inbegrip van alle tekst betreffende de legalisatieprocedure, indienen.

Digitaal gewaarmerkt document

In plaats van een fotokopie te certificeren, kunt u ook een digitaal gewaarmerkt document indienen. Wij kunnen deze documenten accepteren als ze aan de volgende eisen voldoen:

 • Voldoen aan de certificeringsrichtlijnen van de uitgevende universiteit.
 • Kunnen elektronisch worden geverifieerd op de website van de uitgevende universiteit, een documentverificatieplatform of door middel van een digitaal certificaat.