Aanmelden

Aanmelding voor de volgende editie van het programma, startend vanaf september 2023, is nu open tot 21 maart 2023. Je kunt de informatiesessie hier bekijken en hier de PPT downloaden.

Specifieke voorwaarden:

 • Alle documenten moeten correct zijn geüpload bij registratie in het systeem, aangezien de beoordelingen zullen worden uitgevoerd op volgorde van ontvangst.
 • Na het uploaden worden de documenten gecontroleerd. Als er sprake is van een onvolledig of foutief dossier, wordt de student hiervan op de hoogte gesteld en moet dit binnen maximaal 10 dagen worden hersteld.
 • De toewijzingsvoorkeuren van de kandidaten van fase 1 zullen in overweging worden genomen, maar de uiteindelijke toewijzingen zullen afhangen van de beschikbare plaatsen aan de universiteiten. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de toelatingsregels en -voorschriften (pdf, in het Engels).
 • De buitengewone aanvraagronde blijft open zolang er plaatsen beschikbaar zijn, maar na 27 juni om 23:59 CET worden geen aanvragen meer aanvaard.

Neem contact op met charm-euoffice@ub.edu voor vragen of problemen in de aanvraagprocedure.

NB: De informatie op het aanmeldingsformulier over specialiteit/richting voor de flexibele fase van de master is een richtlijn (niet bindend). Je kunt je specialiteit/track bevestigen of wijzigen als je je officieel inschrijft voor de master (bindend).

Bekijk de aanmeldingsprocedure stap voor stap:

Toelating

De masteropleiding is gericht op een hoogwaardig en multidisciplinair publiek met afgestudeerden uit alle disciplines die kennis willen delen en diepgaand inzicht willen verwerven in duurzaamheid door maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bv. Sustainable Development Goals [SDG's]) en de European Green Deal), vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van uitdagingenanalyse en hun capaciteiten uit te breiden om oplossingen te ontwikkelen voor complexe problemen.

Vereisten

Kandidaten moeten tenminste een Bachelordiploma of diploma gelijkwaardig aan een Bachelordiploma kunnen tonen. Studenten met een Frans diploma hebben 30 ECTS extra nodig. 

Engelse taalvaardigheid is noodzakelijk voor toelating tot het programma. C1 is het vereiste niveau. Studenten met B2-niveau worden in combinatie met andere toelatingscriteria in overweging genomen, maar moeten C1-niveau bereiken voordat zij zich voor het programma kunnen inschrijven. Download de lijst met geaccepteerde certificaten Engels (pdf).

BELANGRIJK: certificaat Engels. Veel aanvragers hebben gemeld dat er vanwege de COVID-19-situatie vertragingen en moeilijkheden zijn bij het afleggen van de officiële Engelse test. Om deze reden heeft de Academic Board goedgekeurd dat het certificaat Engels tot eind juni kan worden aangeleverd.

Meer informatie: "CHARM-EU Rules and regulations: Admissions".

 

In te dienen documenten

Om een aanvraag in te dienen, moeten de studenten het volgende voorleggen:

1. Diploma van een bacheloropleiding of erkend gelijkwaardig aan een bacheloropleiding. Voor laatstejaarsstudenten volstaat een actuele cijferlijst.

2. * Aanvragers met een Franse licentie: certificaat met extra 30 ECTS is vereist voor toelating.

3. Een officiële academische transcriptie. Het academisch transcript moet het cijfergemiddelde en de handtekening en stempel van de universiteit bevatten.

4. Engels Taalcertificaat:

 • Certificaten: C1 is het vereiste niveau. Kandidaten met B2-niveau zullen in aanmerking worden genomen in combinatie met andere toelatingscriteria, maar moeten C1-niveau bereiken vóór de inschrijving voor het programma. Het certificaat moet de vier vaardigheden omvatten: Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven. Download de Geaccepteerde certificaten Engels (pdf).
 • Betrouwbare verklaring (download het model hier, pdf) waarin de omstandigheden van vrijstelling in de volgende gevallen worden aangegeven:
  -    aanvragers met een nationaliteit in een Engelstalig land
  -    aanvragers afkomstig uit onderwijsstelsels van Engelssprekende landen
  -    aanvragers met een eerdere universitaire graad (Bachelor, Master of Doctoraat) afgegeven in het Engels
  -    aanvragers met een eerder verblijf van vijf jaar of meer in een Engelstalig lan

In deze gevallen zal - indien nodig - het niveau van het Engels worden beoordeeld door middel van een videopresentatie en/of een persoonlijk gesprek.

BELANGRIJK: certificaat Engels. Veel aanvragers hebben gemeld dat er als gevolg van de COVID-19 situatie vertragingen en moeilijkheden zijn bij het afleggen van de officiële Engelse toets. Om deze reden heeft de Academic Board goedgekeurd dat het certificaat Engels tot eind juni ingeleverd kan worden.

5. Een curriculum vitae.

6. Een essay.

Lengte: 500- 750 woorden.

Kies een van de 17 SDG's en leg uit waarom je die hebt gekozen. Analyseer de vooruitgang van je land, gemeente of bedrijf om dit doel te bereiken.

7. Een videopresentatie waarin antwoord wordt gegeven op drie of vier vooraf bepaalde vragen (Download hier de video-instructies, pdf).

Meld bij info@charm-eu.eu wanneer je om persoonlijke of medische redenen niet in staat bent een videopresentatie te geven, zodat de toelatingscommissie een alternatieve oplossing kan adviseren.

Wanneer meer informatie nodig is, zal om een gesprek met de aanvrager worden verzocht.

Selectiecriteria

Om een zo groot mogelijke objectiviteit te waarborgen, zal een evaluatierubriek worden gebruikt. Onderstaande rubricering is gebaseerd op de competenties die voor selectie zijn vastgesteld in de CHARM-EU Rules and Regulations.

1. Academische uitmuntendheid (10 punten)

De 10 punten worden verdeeld op basis van het eindcijfer van de vorige opleidingsgraad, omgerekend in een schaal A-D, volgens de grading equivalence table (pdf). Indien het land van de kandidaat niet in deze tabel is opgenomen, beslist de Academic Board van CHARM-EU over de toe te passen omzetting.

Points selection criteria

2. Algemene academische vaardigheden (40 punten)

Deze vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van de documenten en de video die de student indient. Kijk voor meer gedetailleerde informatie bij 'In te dienen documenten'.

 • Kritisch denken (10 punten): Kwaliteit, originaliteit, samenhang en relevantie van de argumenten in het essay in relatie tot het gekozen onderwerp, gezien vanuit verschillende perspectieven. Originaliteit en haalbaarheid van de ideeën en plannen die in de video naar voren zijn gebracht.
 • Analytisch schrijven (10 punten): De kandidaat laat in zijn schrijven zien welke denkprocessen hij doorlopen heeft om tot een bepaalde conclusie te komen en bespreekt de implicaties hiervan, op een gestructureerde en duidelijke manier, en gebruikt passende bewoordingen.
 • Verbaal redeneren (10 punten): De argumenten worden helder weergegeven en de redenering is transparant.
 • Visuele presentatie (10 punten): De presentatie is goed georganiseerd, boeiend en relevant voor de toepassing.

3. Persoonlijke vaardigheden (40 punten)

Deze vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van de door de student ingediende documenten.

 • Interculturele competentie (10 punten): Talenkennis en relevante internationale en bijkomende culturele ervaringen.
 • Mondelinge communicatie (10 punten): De aanvrager geeft een overtuigende presentatie van zijn inzet en verwachtingen. De aanvrager maakt goed gebruik van de toegewezen tijd en vragen.
 • Maatschappelijke betrokkenheid (10 punten): Relevante ervaringen en praktische voorbeelden van de vroegere en huidige betrokkenheid van de kandidaat.
 • Commitment voor toetreding tot het programma (10 punten): Duidelijke verwachtingen van het programma, wens om bij te dragen

4. Inclusie (10 punten)

 • Handicap/beperking
 • Sociaal-economische achtergrond
 • Overig

Om toegankelijkheid en inclusie te garanderen, kunnen aanvragers uit ondervertegenwoordigde groepen (onder andere op het gebied van leeftijd, geslacht, gezinssituatie, toegankelijkheidsbehoeften, migratiestatus, sociaaleconomische achtergrond en/of hogeronderwijsniveau) die voor deze 10 extra punten in aanmerking willen komen, hun situatie kenbaar maken door een relevante motivering en ondersteunende informatie te verstrekken. Het opgeven van deze mogelijkheid is optioneel.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de "CHARM-EU Rules and regulations: Admissions" (pdf) downloaden.