Word onderdeel van de Capstone!

People network

De Capstone is de laatste fase van het CHARM-EU-masterprogramma Global Challenges for Sustainability. Vanaf september 2022 werken studententeams gedurende een periode van 6 maanden samen met academici en externe betrokkenen om duurzaamheidsuitdagingen te identificeren, analyseren en aan te pakken. Daarbij bedenken ze op creatieve wijze robuuste, aanpasbare, ethische en duurzame oplossingen voor deze uitdagingen.

De ca. 70 studenten van de masteropleiding worden verdeeld in 15 teams van 4-6 studenten per team, verspreid over de vijf partneruniversiteiten van CHARM-EU.

 

Voor wie en waarom?

Externe stakeholders en academici

Zowel externe stakeholders als academici kunnen een uitdaging indienen waaraan zij samen met studenten willen werken. De Capstone kan kennis, nieuwe inzichten en andere nuttige resultaten opleveren met betrekking tot een uitdaging waarmee zij in hun werkveld werken. De resultaten van de Capstone kunnen bestaan uit wetenschappelijke analyses, bedrijfsmodellen, beleidsnota's of aanbevelingen, mediacampagnes, communicatiemateriaal en software, methoden, instrumenten of prototypes. Capstone-studententeams werken doorgaans samen met een verscheidenheid aan externe stakeholders, maar er is één belangrijke stakeholder met een speciaal belang bij het aanpakken van de duurzaamheidsuitdaging, de zogenaamde klant. Klanten kunnen zijn: (inter)gouvernementele agentschappen, maatschappelijke organisaties, denktanks, basisorganisaties, sociale bewegingen en bedrijven.

Wat kan de Capstone u opleveren

Dit zijn enkele van de manieren waarop u kunt profiteren van uw betrokkenheid bij de Capstone:

 • Manieren identificeren om duurzaamheidsuitdagingen samen met studenten en academici aan te pakken.
 • Nuttige output ontvangen in de vorm van een Capstone-eindproduct, bv. rapporten, beleidsnota's, infographics, businessmodellen, prototypes, enz. Het Capstone-product zal mede worden bepaald door niet-academische actoren, studenten en academische begeleiders.
 • Bepaalde technologieën, software, instrumenten, methoden of apparatuur testen of gebruiken.
 • Competenties, kennis en vaardigheden opbouwen, bv. via gemengde klaslokalen en workshops waarbij studenten en professionals samen leren.
 • Netwerken met andere niet-academische actoren, academici en studenten, en samenwerkingsverbanden op lange termijn aangaan met CHARM-EU en zijn vijf partneruniversiteiten.
 • Werving van CHARM-EU-studenten voor stages en banen en/of hulp bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij (potentiële) toekomstige werknemers.
 • Academici kunnen ook uitdagingen aandragen, bijvoorbeeld door uitdagingen aan hun eigen onderzoeksprojecten te koppelen en zo hun eigen (transdisciplinair) onderzoek vooruit te helpen.

Voor studenten is de Capstone ontworpen om voort te bouwen op de kennis en vaardigheden die zij tijdens de vorige fasen van het masterprogramma hebben opgedaan, en dient als de laatste test van de mate waarin zij alle leeruitkomsten van het programma hebben bereikt. Tijdens de Capstone synthetiseren studenten hun eerdere leerervaringen, verfijnen ze hun vaardigheden, ontwikkelen ze hun persoonlijke eigenschappen en hun academische en buiten-academische netwerken, en bereiden ze zich voor op hun toekomstige loopbaan. Studenten worden begeleid door academische begeleiders, mentoren, collega's en docenten tijdens (hybride en offline) workshops voor de ontwikkeling van vaardigheden, veldwerk, supervisiebijeenkomsten, bijeenkomsten met externe belanghebbenden en symposia. Indien relevant kunnen externe belanghebbenden deelnemen aan deze activiteiten om kennis en vaardigheden op te bouwen.

Download de Capstone-folder en de tijdlijn voor studenten (Engels, pdf)

Wat studenten leren in de Capstone

De leerresultaten van de Capstone-module zijn als volgt:  

 1. Communicatievaardigheden verder ontwikkelen en deze vaardigheden op een sensitieve en professionele manier demonstreren in teamwork, presentatie, pitching, onderhandeling en coördinatie.
 2. Ontwikkelen en aantonen van zelfbewustzijn van persoonlijke leiderschapsstijl in de samenwerking binnen een inter-/transdisciplinair team.
 3. Een creatieve mentaliteit aan de dag leggen door nieuwe concepten/oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen te ontwerpen.
 4. Blijk geven van deskundigheid in de identificatie en toepassing van de nieuwste technologische hulpmiddelen voor de ethische bron, analyse, behandeling, gebruik en communicatie van complexe gegevensbestanden.
 5. Nadenken over hoe de uitdaging een persoonlijke impact kan hebben op de student.
 6. Individuele, maatschappelijke en ecologische behoeften analyseren en mogelijkheden voor oplossingen onderzoeken binnen een maatschappelijke, wetenschappelijke en economische context.
 7. Een reële duurzaamheidsuitdaging beschrijven en kritisch beoordelen vanuit verschillende disciplinaire perspectieven om de uitdaging te bepalen en te kaderen.
 8. Verschillende disciplinaire benaderingen, interculturele perspectieven en hun onderlinge verbanden schetsen om (bv. sociale, culturele, politieke, economische) actoren te identificeren die betrokken zijn bij en beïnvloed worden door de uitdaging.
 9. Methodologieën identificeren en uitvoeren, gegevens analyseren en informatie samenvatten om inzicht te krijgen in de uitdaging en de innovatiegebieden die relevant zijn voor de aanpak van de uitdaging.
 10. Duurzame en ethische oplossingsprototypes voor een complexe maatschappelijke uitdaging formuleren en ontwikkelen, als onderdeel van een transdisciplinair team, rekening houdend met de behoeften en perspectieven van meerdere stakeholders en disciplines.
 11. Duurzame en ethische oplossingsprototypes implementeren en monitoren en in samenwerking met niet-academische actoren de oplossing valideren op basis van haar waarde voor de planeet en verschillende groepen mensen.
 12. Kritisch reflecteren op één oplossing uit de gevalideerde prototypes en deze ontwerpen.
 13. Een systematisch en holistisch implementatieplan formuleren voor de duurzame en ethische oplossing binnen de omgeving van de buitenuniversitaire actoren.  
 14. Implementeren, monitoren en kritisch evalueren van de oplossing voor de geïdentificeerde uitdaging, met behulp van geschikte (technologische) instrumenten en het combineren van verschillende disciplinaire perspectieven.
 15. De inter- en transdisciplinaire onderzoeksresultaten en de ontwikkelde oplossing effectief communiceren naar een divers (academisch en niet-academisch) publiek door de meest geschikte media/technologische instrumenten/hulpmiddelen te identificeren en te gebruiken.
 16. Kritisch reflecteren op het individuele en gezamenlijke leerproces, persoonlijke en professionele ontwikkelingen en resultaten van de implementatie.

Capstone-uitdagingen

Capstone-uitdagingen voldoen aan criteria met betrekking tot interdisciplinariteit, haalbaarheid (ook wat betreft ethische procedures), reikwijdte, inclusiviteit, onderzoeksfocus van CHARM-EU-partners en maatschappelijke relevantie. Capstone-uitdagingen houden doorgaans verband met een of meer thema's van fase 2 van het masterprogramma (Water, Voedsel, Leven & Gezondheid). De meeste uitdagingen zijn gericht op de landen waar de vijf universiteiten gevestigd zijn (Spanje, Nederland, Frankrijk, Ierland of Hongarije), maar kunnen ook een mondiaal karakter hebben en/of gericht zijn op andere EU- of niet-EU-landen. In het laatste geval kan het veldwerk online of op eigen kosten van de student worden uitgevoerd.

Criteria voor Capstone-uitdagingen

De duurzaamheidsuitdagingen die tijdens de Capstone worden aangepakt, kunnen worden geïdentificeerd door academici en/of externe belanghebbenden (overheidsinstanties, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties, sociale bewegingen, bedrijven, enz.) Om geschikt te zijn voor de Capstone moeten de duurzaamheidsuitdagingen aan de volgende criteria voldoen:  

 • De Capstone moet worden uitgevoerd in samenwerking met niet-academische (maatschappelijke) actoren, zoals (inter)gouvernementele instanties, maatschappelijke organisaties, grassrootsorganisaties, sociale bewegingen, bedrijven, etc.
 • Er moet één hoofdactor zijn - de zogenaamde opdrachtgever - met een speciaal belang bij de uitdaging, die (enige) tijd en inzet heeft om samen te werken met het studententeam en de academische begeleider(s). Van de opdrachtgever die een uitdaging indient, wordt verwacht dat hij de studententeams ten minste één keer per maand ontmoet en één ronde feedback geeft op het voorstel, de Capstone-output en de presentatie daarvan door de studenten.
 • De uitdaging moet authentiek en complex zijn en vanuit meerdere disciplines worden benaderd.
 • De uitdaging moet een duidelijke focus hebben op duurzaamheid (economisch, sociaal en/of ecologisch) en de thema's van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
 • De uitdaging moet gericht zijn op en rekening houden met de perspectieven van gemarginaliseerde groepen in de samenleving.      
 • De uitdaging moet verband houden met onderzoek van ten minste één van de vijf universiteiten. Dit garandeert de beschikbaarheid van academische begeleiders. De meeste challenges zullen gekoppeld worden aan één universiteit die de academische supervisor levert en de hoofdlocatie is voor het studententeam.
 • Studenten moeten veldwerk verrichten als onderdeel van de Capstone.  Idealiter vindt het veldwerk plaats in de landen waar de vijf universiteiten gevestigd zijn (Spanje, Nederland, Frankrijk, Ierland of Hongarije), maar de uitdagingen kunnen een mondiaal karakter hebben en/of betrekking hebben op EU- of niet-EU-landen. In het laatste geval kan het veldwerk online worden uitgevoerd, met actoren die actief zijn in het gekozen gebied/regio en die in een van de vijf landen zijn gevestigd, of op kosten van de studenten zelf.
 • De uitdaging moet groot genoeg zijn voor de studenten om het werk te kunnen verdelen, maar specifiek genoeg voor het studententeam om in een tijdsbestek van 19 weken te analyseren en aan te pakken.  
 • De uitdaging moet op de een of andere manier verband houden met een of meer thema's van fase 2 (Water, Voedsel, Leven & Gezondheid), zodat studenten kunnen putten uit de in die fase opgedane kennis.  
 • Hoewel de Capstone-uitdaging mede kan worden gedefinieerd door één niet-academische actor, moeten er meerdere belanghebbenden zijn die een belang hebben bij de duurzaamheidsuitdaging. Met andere woorden, de uitdaging moet eerder verband houden met een maatschappelijk probleem dan met een individueel of organisatorisch probleem.  
 • De output van de Capstone moet voldoen aan bepaalde vooraf vastgestelde criteria die door het Capstone-team zullen worden bepaald.
 • De Capstone zal voortbouwen op de onderwijsactiviteiten en opleidingen die bijdragen tot de opbouw van academische, professionele en (inter)persoonlijke vaardigheden bij studenten en niet-academische actoren.  
 • In sommige gevallen kan ethische goedkeuring nodig zijn voor het uitvoeren van onderzoek.
 • De geselecteerde uitdagingen moeten enigszins divers zijn wat betreft hun geografische en empirische focus.
 • Ten minste 4 studenten moeten belangstelling hebben voor de uitdaging en een studententeam vormen. Dit betekent dat het indienen van een uitdaging geen garantie is voor plaatsing ervan. In dat geval kunnen opties worden onderzocht om de uitdaging aan te bieden aan studenten in de nieuwe editie van de masteropleiding als onderdeel van een kortlopende opdracht in fase 1 (vanaf september 2022) of fase 2 (vanaf februari 2023) of als uitdaging in de Capstone volgend jaar (september 2023).

Wie kan erbij betrokken worden?

Externe belanghebbenden kunnen bij de Capstone worden betrokken als zij:

 •  Actief zijn in het aanpakken van duurzaamheidsuitdagingen die betrekking hebben op (sommige van) de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.  
 •  belang hechten aan trans- en interdisciplinaire benaderingen en inclusiviteit.
 •  bereid zijn (enige) tijd en moeite in de Capstone te investeren. De tijdsbesteding kan variëren afhankelijk van de wijze van betrokkenheid.
 •  Van de hoofdopdrachtgever die een uitdaging indient, wordt verwacht dat hij de studententeams ten minste één keer per maand ontmoet en één ronde feedback geeft op het voorstel, de Capstone-output en de presentatie daarvan door de studenten.    

Alle studententeams worden begeleid door academische begeleiders. Academici in een van de vijf partneruniversiteiten van CHARM-EU kunnen ook een challenge indienen en/of zich aanmelden als academische begeleider.

Academische supervisors

Academische supervisors begeleiden studenten bij het definiëren, analyseren en aanpakken van de Capstone-uitdaging. Zij helpen studenten bij: het beheren van hun relatie met niet-academische actoren; het ontwikkelen van beoordelingscriteria voor het uiteindelijke Capstone-product; het ontwikkelen van theoretische kaders, (onderzoeks)methoden en de algemene opzet van de Capstone; het vinden van geschikte (academische) middelen; en het reflecteren op het groepsproces. Begeleiders zijn gevestigd in de universiteit waar de uitdaging voornamelijk plaatsvindt. Begeleiders hebben ervaring in master- en/of bachelorscriptiebegeleiding, hebben affiniteit met transdisciplinair onderzoek, en zijn expert in of hebben affiniteit met het vakgebied van de duurzaamheidsuitdaging. Er wordt gestreefd naar diversiteit onder de academische begeleiders, bijvoorbeeld wat betreft discipline, professionele achtergrond, geografische oriëntatie/herkomst, geslacht, enz. Begeleiders kunnen ook zelf uitdagingen voorstellen, bijvoorbeeld door uitdagingen te koppelen aan hun eigen onderzoeksprojecten.

 

Hoe kan ik meedoen?

Externe belanghebbenden en academici kunnen op (enkele van) de volgende manieren bij de Capstone worden betrokken:  

 • Dien een uitdaging in en definieer deze verder samen met studenten en academische begeleiders.  
 • Samenwerken bij het analyseren, evalueren en aanpakken van (een deel van) de Capstone-uitdaging.
 • Eenmalige of langdurige expertise, technologie, instrumenten, methoden, richtlijnen, enz. ter beschikking stellen.
 • Geef studenten toegang tot gegevens in de vorm van interviews, databases, faciliteren van veldwerk, etc.
 • Studenten beoordelen op hun Capstone-voorstel, presentaties en eindresultaten.
 • Lezingen of workshops geven voor de ontwikkeling van vaardigheden, of trainingen (mede) organiseren.

Als u vragen heeft over de capstone, stuur dan een e-mail naar m.j.vijge@uu.nl.