Onderzoek & Innovatie

De CHARM-EU-alliantie bouwt voort op haar sterke kanten van wereldformaat op het gebied van onderzoek en onderwijs om te komen tot een curriculum dat de onderzoeker in de klas brengt en zorgt voor de zinvolle integratie van onderzoek en innovatie in onderwijs en leren. De alliantie tilt de bestaande samenwerking, die tot nu toe vooral gericht was op onderzoeksprojecten (2415 bilaterale publicaties waaraan is meegeschreven) en de mobiliteit van studenten en docenten, naar een hoger samenwerkingsniveau.

De vijf partneruniversiteiten die CHARM-EU vormen (Universiteit van Barcelona, Trinity College Dublin, Universiteit Utrecht en Eötvös Loránd Universiteit van Boedapest en Universiteit van Montpellier) hebben een uitstekende onderzoeksachtergrond en delen ook de verbintenis om te innoveren en de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren, en om samen te werken op het gebied van onderzoek, innovatie, onderwijs en de verbindingspunten daartussen.

CHARM-EU levert een innovatief, uitdagingsgericht, studentgericht en zelfgestuurd onderwijsmodel op waarin onderzoek, onderwijs, innovatie en onderzoek binnen en tussen de disciplines worden geïntegreerd en dat openstaat voor de hele wereld. Dit initiatief streeft naar een Europese campus voor hoger onderwijs die gebruik maakt van de modernste technologie ten dienste van toegankelijkheid en internationalisering.

Flexibiliteit, toegankelijkheid en mobiliteit worden mogelijk gemaakt door technologie en ingebouwd in de onderwijservaring. CHARM-EU biedt een leerervaring waarin mobiliteit en inclusiviteit centraal staan en die gebaseerd is op de toepassing van een transformatieve aanpak bij het ontwerpen van programma's en curricula, en een flexibele, op vaardigheden gerichte modulaire structuur.

TORCH-project

Logo TORCH

TORCH (Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM) is een door de Europese Unie in het kader van het Horizon 2020-programma gefinancierd project dat een gemeenschappelijke agenda voor onderzoek en innovatie voor het Europees universitair initiatief beoogt te ontwikkelen. TORCH wil dit doel bereiken door consolidatie van de visie en missie van CHARM-EU, die gebaseerd is op transdisciplinariteit en interculturaliteit om complexe maatschappelijke uitdagingen op te lossen, en door versterking van de onderwijs- en onderzoeksstrategieën als onderdeel van de door de Europese Commissie ontwikkelde Visie 2030.

De algemene doelstelling van het TORCH-project is het uitbouwen van de onderzoeks- en innovatiedimensie van CHARM-EU via de ontwikkeling van een challenge-driven transformatieve agenda op basis van een transdisciplinaire en interculturele visie om complexe maatschappelijke uitdagingen op te lossen.

Voor meer informatie over TORCH, ga naar: https://www.charm-eu.eu/torch

Knowledge Creating Teams

CHARM-EU en zijn onderwijs- en onderzoeksprincipes zijn gegrondvest op transdisciplinariteit. Wij brengen verschillende disciplines samen met studenten en niet-academische actoren om uitdagingen te onderzoeken, benaderingen te synthetiseren en te mobiliseren om actie te ondernemen. Om de transdisciplinaire aanpak te stimuleren, hebben we de Knowledge Creating Teams (KCT's) in het leven geroepen. De KCT's brengen verschillende disciplines samen om mondiale uitdagingen aan te pakken en zijn niet georganiseerd per discipline, onderzoeks- of onderwijsactiviteit, maar op basis van kernthema's die een brug slaan tussen al deze activiteiten. Voor het eerste proefprogramma van CHARM-EU, "Global Challenges for Sustainability", zijn drie thema's gekozen: Leven en gezondheid, Water en Voedsel.

KCT's zijn samenwerkingsgroepen van academici, onderzoekers en niet-academische actoren (bv. traditionele en sociale ondernemingen) die zijn gevormd rond een gemeenschappelijke expertise/belangstelling rond een duurzaamheidsthema. KCT's hebben twee lidmaatschapsniveaus: Core en Expanded Network:

  • KCT Core: onderzoekt, ontwikkelt en onderwijst op uitdagingen gebaseerde inhoud in de pilot van de masteropleiding
  • KCT Expanded Network: informatie verstrekken over curriculumontwerp en lid worden van en bouwen aan transinstitutionele onderzoeksgemeenschappen en gemeenschappen van CHARM-EU-stakeholders die verbonden zijn aan thematische uitdaginggebieden.

Door hun betrokkenheid bij CHARM-EU krijgen de deelnemers ondersteuning bij de opbouw van onderzoeksnetwerken met academische en niet-academische actoren uit heel Europa en bij het toespitsen van hun onderzoeksinspanningen op thematische probleemgebieden. Zij krijgen een training in transdisciplinaire benaderingen van onderwijs en onderzoek en nieuwe pedagogische benaderingen, waaronder leren op basis van uitdagingen.

Wij nodigen u uit om deel uit te maken van de CHARM-EU-gemeenschap! Voor een succesvolle uitvoering van dit initiatief is de bijdrage en inbreng van academici en onderzoekers vereist. We hopen u snel te zien als deel van CHARM-EU gemeenschap!

Als u deel wilt uitmaken van de CHARM-EU-gemeenschap, klik dan hier of stuur een e-mail naar info@charm-eu.eu.